Ученички парламент

  

Годишњи план рада Ученичког парламента, координатори: Душко Селаковић и Јана Митровић

Активности

Време

реализације

Носиоци
активности

Конституисање парламента.

Избор председника

Упознавање са планом рада

Давање мишљења и предлога стручним органима школе о кућном реду, правилима понашања и мерама безбедности ученика

Предлози о извођењу екскурзија

септембар

Чланови парламента

Упознавање са правима и обавезама ученика, правилником о друштвено-корисном раду

Обележавање Дечје недеље

Трговина људима или нека друга тема

октобар

Чланови парламента и Тим за борбу против насиља и дискриминације

Предлози о организацији предстојећих манифестација у школи

октобар

Чланови парламента

Разматрање односа и сарадње ученика и наставника

новембар

Чланови парламента

Обележавање дана толеранције

новембар

Чланови парламента

Колико се поштују правила понашања у школи и каква је безбедност у школи

децембар

Чланови парламента

Упознавање ученика са предстојећим такмичењима

фебруар

Чланови парламента

Обележавање дана безбедности на интернету

фебруар

Чланови парламента

Обавештавање ученика о питањима од посебног значаја за њихово даље школовање

март

Чланови парламента

Разматрање успеха на трећем класификационом периоду

април

Чланови парламента

Мишљење о избору ученика генерације

мај/јун

Чланови парламента

Анализа годишњег рада парламента

јун

Чланови парламента и координатори