Правилници:

-ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА link

-ПРАВИЛНИК О ВРЕДНОВАЊУ СТАЛНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА У  ШКОЛИ ЗА ШКОЛСКУ  2021/2022 link

- ПРАВИЛНИК О МЕРАМА, НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ЗАШТИТЕ И БЕЗБЕДНОСТИ УЧЕНИКА ЗА ВРЕМЕ ОСТВАРИВАЊА ОБРАЗОВНО - ВАСПИТНОГ РАДА И ДРУГИХ АКТИВНОСТИ КОЈЕ ОРГАНИЗУЈЕ ОШ „МИЛИЦА ПАВЛОВИЋ“ У ЧАЧКУ link

- ПРАВИЛНИК О ПОХВАЉИВАЊУ И НАГРАЂИВАЊУ УЧЕНИКА И НАСТАВНИКА link

- ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂИВАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНИХ НАБАВКИ И НАБАВКИ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ link

- ПРАВИЛНИК О ПОСТУПАЊУ УСТАНОВЕ У СЛУЧАЈУ СУМЊЕ ИЛИ УТВРЂЕНОГ ДИСКРИМИНАТОРНОГ ПОНАШАЊА И ВРЕЂАЊА УГЛЕДА, ЧАСТИ ИЛИ ДОСТОЈАНСТВА ЛИЧНОСТИ link

- ПРАВИЛА ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА ПРАВИЛА ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА link

- ПРАВИЛНИК О АДМИНИСТРАТИВНОМ ПОСЛОВАЊУ ШКОЛЕ link

- ПРАВИЛНИК О ДИСЦИПЛИНСКОЈ И МАТЕРИЈАЛНОЈ ОДГОВОРНОСТИ УЧЕНИКА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ "МИЛИЦА ПАВЛОВИЋ" У ЧАЧКУ link

- ПРАВИЛНИК О БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉУ НА РАДУ link

- ПРАВИЛНИК О ДИСЦИПЛИНСКОЈ И МАТЕРИЈАЛНОЈ ОДГОВОРНОСТИ ЗАПОСЛЕНИХ link

- ПРАВИЛНИК О НАКНАДАМА ТРОШКОВА ДНЕВНИЦА, СМЕШТАЈА И ПРЕВОЗА НА СЛУЖБЕНОМ ПУТУ link

- ПРАВИЛНИКО НАКНАДИ ТРОШКОВА ПРЕВОЗА ЗА ДОЛАЗАК И ОДЛАЗАК СА ПОСЛА link

- ПРАВИЛНИКО ПРОЦЕНИ РИЗИКА ЗА СВА РАДНА МЕСТА У ШКОЛИ link

- ПРАВИЛНИКО ОРГАНИЗАЦИЈИ БУЏЕТСКОГ РАЧУНОВОДСТВА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''МИЛИЦА ПАВЛОВИЋ'' link

- ПРАВИЛНИК О СТИЦАЊУ И РАСПОДЕЛИ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА, ДОНАЦИЈА И "ЂАЧКОГ ДИНАРА" link

- ПРАВИЛНИК О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ РАДА ШКОЛЕ link

- ПРАВИЛНИКО РАДУ ШКОЛСКЕ БИБЛИОТЕКЕ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ "МИЛИЦА ПАВЛОВИЋ" ЧАЧАК link

- ПРАВИЛНИКО КОРИШЋЕЊУ СОПСТВЕНОГ АУТОМОБИЛА У СЛУЖБЕНЕ СВРХЕ link

- ПРАВИЛНИК О ТРОШКОВИМА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ link

- ПРАВИЛНИК РАЗГЛАСНЕ СТАНИЦЕ link

ОСТАЛА ДОКУМЕНТА ШКОЛЕ:

- ПОСЕБНИ ПРОТОКОЛ ЗА ЗАШТИТУ УЧЕНИКА ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊАОШ "МИЛИЦА ПАВЛОВИЋ" ЧАЧАК link

- ПРАВИЛА ПОНАШАЊА У ШКОЛ И link

- ПРОГРАМ ОБУКЕ ЗАПОСЛЕНИХ ИЗ ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА link

- ПРОГРАМ УВОЂЕЊА У ПОСАО НАСТАВНИКА И СТРУЧНОГ САРАДНИКА – ПРИПРАВНИКА ПРОГРАМ РАДА МЕНТОРА И ПРИПРАВНИКА link

- ПОСЛОВНИК О РАДУ НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА link

- ПОСЛОВНИК О РАДУ САВЕТА РОДИТЕЉА link

- ПОСЛОВНИК О РАДУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА link

- ЛИСТУ КАТЕГОРИЈА РЕГИСТАТОРСКОГ МАТЕРИЈАЛА СА РОКОВИМА ЧУВАЊА link