Пред избором средње школе и занимања

Три врсте школа:
- гимназија
- средње стручне школе
- уметничке школе

Размислите шта желите!

- да се после завршене средње школе запослиш
- да после средње школе наставиш школовање
- прво да завршиш средњу стручну школу и стекнеш неко занимање, а после наставиш школовање

Гимназија
- четворогодишња школа
- пружа широко опште образовање
- припрема ученике за даље школовање
Типови гимназија:
- гимназија са смеровима: друштвено – језички (садржаји друштвених наука, страни језици, проходност на факултете друштвених наука – филолошки, филозофски...) и природно – математички (садржаји природних наука, проходност на техничке и природно – математички факултет)
- гимназија општег типа (подједнако заступљени предмети друштвених и природних наука
- школе за ученике са посебним способностима: филолошка гимназија, математичка гимназија, гимназија за спортисте; за упис у ове школе неопходно је полагање пријемног испита

Средње стручне школе
- четворогодишње и трогодишње трајање у зависности од профила/образовног програма који се упише
- оспособљавају за разна занимања, али омогућавају и настанак школовања на вишим школама и факултетима

Уметничке школе
- четворогодишње школе; упиисују се ученици са посебним израженим талентом
- полаже се пријемни испит
- оспособљавају за рад у уметничким занимањима и припремају за даље школовање

Војне школе
- војна гимназија
- средња војна школа

*Што више знате о типовима средњих школа, лакше доносите одлуку о избору!*

За прави избор школе важно је размислити о следећем:
- интересовањима
- способностима
- радним навикама
- школском успеху
- школским предметима који те интересују
- алтернативним, „резервним“ занимањима
- перспективама занимања
- могућностима даљњег школовања

Извори информација:
- наставници
- психолог и педагог у школи
- средње школе
- медији, www.nsz.gov.rs   www.mpn.gov.rs
- чланови пораодице
- другови, пријатељи
- Националана служба за запошљаваље (психолог) 

Најчешће грешке у избору школе и занимања:
Упис у популарну школу, у најближу школу, у школу коју ће већина другова, у школу коју су одабрали родитељи, било где – због слабог успеха, било где – због успешности у свему...

Завршни испит:
- полажу сви ученици осмог разреда
- полаже се српски језик (16 бодова), математика (16 бодова) и комбиновани тест (историја, географија, биологија, физика, хемија – 8 бодова)

Листа жеља:
- након положеног завршног испита и броја бодова који си освојио попуњаваш листу жеља
- на првом месту на листи жеља уписујеш смер / образовни профил који би највише волео да упишеш – у складу са бодовима из основне школе и бодовима на завршном испиту
- листу жеља попуњаваш редом уписујући школе, смерове / образовне профиле које желиш, али не без реда, већ од већег ка мањем интересовању
- важност прецизног попуњавања листе жеља према упутству

Израчунавање бодова:
- општи успех од VI – VIII разреда исказује се бројем бодова тако што се општи успех VI, VII и VIII разреда заокружи на две децимале, сабере и помножи са бројем четири (4);
- на основу општег успеха остварује се највише 60 бодова

О условима уписа, вредновању успеха и резултатима, о завршном испиту и листи жеља детаљно у Информатору и Конкурсу за упис у средњу школу!

СРЕЋНО!