Редовна настава

У организацији редовне наставе примељује се елементи индивидуализације,полу програмиране, проблемске, тимске активне наставе. Током сколске године реализују се и часови који доприносе унапређивању наставе, као што су огледни, јавни и сл. Од ове школске године настава из појединиџ предмета реализује се у мултимедионалној учионици помоћу савремениџ наставниџ срестава ( итерактивна бела табла...)

Изборна настава

Изборна настава реализује се према склоностима ученика. Од I до VIII разреда реализује се часови грађанског васпитања и верске наставе. У млађим разредима реализују се часови народне традиције ( I и IV разред) и чувари природе ( II и III разред). У старијим разредима реализује се настава обавезних изборних предмета: немачки језик и физичко васпитање-косарка/одбојка/фудбал ( од V до VII разреда); чувари природе ( V и VI разред), цртање, сликање и вијање ( V разред), информатика и рачунарство ( од V до VII разреда); основе информатике и рачунарства ( VIII разред).

Додатна настава

Организује се за ученике изнадпросечних способности, који показује интересовање за просиривањезнања из одређених предмета. Настава се изводи за ученике од IV до VIIIразреда. У IV реализују се часови додатног рада  из математике, а у старијим разредима из математике, српског језика, енглеског језика, географије... У сарањи са наставницима ученици се у додатном раду, уз примену различитих метода и облика рада усмеравају на самосталност, креативност, истразивачки рад. Све ово резултира успешноцу на највишим нивоима такмичења.

Допунска настава

Организује се за ученике који имају тешкоће у савладању наставног градива. Часове могу похађати сви ученици од I до VIII разреда, по потреби. Захтеви, задаци прилагођавају се могућности ма ученика како би што лакше савладати тешкоће у стицању знања. У млађим разредима допунска настава организује се из српског језика и математике, а у старијим разредима и из других предмета.

Слободне активности

(друштвене, техничке, хуманитарне, спортске и културне)

У складу са интерересовањима ученика реализују се часови разних секција:математичка, драмска, литерарна, рецитаторска, новинарска, историска, преводилачка, биолошка, архитектура и грагевинарство, саобрацајна, рукометна, кошаркаша,...