ЦИЉЕВИ, ПРИМЕНА И ИСХОДИ

ciljeviprimenaev

     Очекујемо да после посете партнерској школи стекнемо довољно знања за примену нових технологија у пројектном методу рада и да побољшамо језичке компетенције наставника како би квалитетније представили своје угледне часове колегама из иностранства и несметано пратили постигнућа колега који објављују своје радове.
      Сваки од учесника у пројекту унапредиће своје кључне вештине. Унапредиће знања о пројектној настави и њеној примени кроз посматрање рада колега у партнерској школи. Биће у могућности да сагледа процес у целини, као и начин вредновање ученика. Такође ћемо унапредити знања о примени дигиталних технологија у пројектној методи. Посебно ћемо обратити пажњу на укључивање свих ученика са смањеним способностима у процес наставе. Увидом у планове рада партнерске школе имаћемо могућност да уврстимо примере добре праксе у Европски развојни план наше школе. Непроцењива је добит од размене искустава са колегама. Посета школи у иностранству развиће језичке компетенције свих учесника у пројекту. Пројекат ће омогућити свим учесницима да обогате своја лична искуства упознавањем других култура.

Циљеви:
-Јачање компетенција наставника за извођење наставе применом пројектног метода рада;
-Уочити начине укључивања свих ученика у рад; једнака шанса за све;
-Научити начине тимског рада и заједничког планирања пројеката током године и на који начин се постиже временска и тематска артикулација;
-Јачање језичких компетенција наставника;
-Уочавање примене нових технологија у пројектној настави;
-Развијање критичког мишљења и начина решавања проблема путем пројекта (насиље у школи, инклузија, адаптација нових ученика, загађена околина...)

Примена
Одржавање 1 трибине у Регионалном центру за стручно усавршавање запослених у образовању - "Пројектна настава - искуства у пројекту мобилности, реализатор: Биљана Лукић и Драгана Радмилац
-Реализација 2 радионице у школи о пројектној настави (Планирање пројекта) (једна за учитеље, 1 за наставнике); Светлана Опарница и Младен Капларевић и Радован Васојевић
-Извођење 4 угледне активности са ученицима уз присуство наставника; Лела Симеуновић, Радован Васојевић, Светлана Опарница
-Спровођење анкете за ученике о начину учења и ангажовања у реализацији пројекта; Драгана Радмилац
-Представљање резултата анкетирања на стручним већима

Евалуација:
Ван школе: евалуација стручне трибине
У школи:
-Увид у дневнике рада: Евиденција броја часова који су реализовани путем пројекта
-Присуство часовима (уочавање броја ученика који су ангажовани на часу)
-Увид у летопис и сајт школе
-Писање извештаја о искуству на Европасу

Дугорочна корист:
-развој критичког мишљења ученика;
-решавање проблема инклузије, насиља, загађености... применом пројектне методе