ЧЛАНОВИ ТИМА КОЈИ РЕАЛИЗУЈУ АКТИВНОСТ МОБИЛНОСТИ

clanovitima

Радован Васојевић, професор енглеског језика - врши увид у начине организације наставе и рада школе и са стеченим искуством у партнерској школи допринео би побољшању временске и просторне артикулације пројектне наставе.
Драгана Радмилац, педагог - познаје школски програм и може да предложи и организује међупредметну корелацију на основу искуства из партнерске школе.
Светлана Опарница, учитељица - иновативан наставник који лако прихвата новине у раду и подржава пројектни метод у учењу повременом применом пројектне наставе, председавајући Стручног већа за млађе разреде. Пренеће обогаћена искуства учитељима млађих разреда.
Младен Капларевић, проф. математике - наставник који ће пратити примену пројектног метода за природне науке и виђено пренети колегама које предају природне науке.
Лела Симеуновић, проф. техничког и информатичког образовања - наставник који прати нове технологије у школи и промовише примену технологија на часу. Пратиће примену информационих технологија у процесу пројекта у партнерској школи и стеченим искуством подржати све реализаторе.
Биљана Лукић, педагошки саветник, учитељица, библиотекар - пратиће исходе и резултате пројектног рада у партнерској школи, писати дневне извештаје о боравку у партнерској школи и пратити примену наученог у нашој школи.