ОПИС ПРОЈЕКТА
(кроз активности предвиђене за реализацију пројекта)

opisprojekta

„Подизање квалитета наставе применом пројектне методе“

-Формирање тима за писање пројекта;
-Обука тима за аплицирање у Фондацији Темпус https://goo.gl/s95jjh (обука је реализована на конференцијама Фондације и то у Краљеву, Београду и Горњем Милановцу);
-Пријава чланова школског тима на Е-Твининг портал https://www.etwinning.net/en/pub/index.htm као и Еуропас http://europass.cedefop.europa.eu / ради прикупљања идеја и извештавања о реализованој мобилности;
-Објављивање Националног позива за аплицирање од стране Фондације Темпус-Еразмус +;
-На основу резултата екстерне евалуације и самовредновања уочен је недостатак различитих метода у настави, као и индивиудуалан приступ сваком ученику;
-Одабир пројектног метода као начина за превазилажење ових недостатака;
-Подела задужења у оквиру школског тима;
-Проналажење школе партнера, остваривање контакта и договор о реализацији. Школа партнер је White Rock Primary School, Torbay, http://www.whiterockprimaryschool.co.uk/ ;
-Израда пројектне документације (децембар, јануар, фебруар, 2017.);
-Предаја апликације за пројекат;
-Одобрење пројектне документације, мај, 2017. https://goo.gl/ArpeBf ;
-Језичка припрема за реализацију пројекта (новембар-децембар,2017.);
-Организација добијања визе, трошкова путовања, смештаја и хране за наставнике који путују; (јануар-фебруар, 2018.)
-Путовање наставника у Велику Британију, школа партнер је White Rock Primary School, Torbay, http://www.whiterockprimaryschool.co.uk/ - мобилност од 6. до 13. маја 2018.;
-Праћење реализације пројекта- координатор и директор школе (пријемом фотографија и извештаја преко Вибера, Скајпа и електронском поштом);
-Имплементација (корекција планова рада, организовање радионица за наставнике, примена метода рада у настави, реализација школских пројеката, организовање трибине за наставнике ван школе у Регионалном центру за образовање запослених у образовању).

     Прва планирана активност била је похађање обука за писање пројеката. Затим је Тим за школско развојно планирање изабрао тему која се тиче увођења пројектног метода као начина за остварење циљева из Школског развојног плана. Након тога је на огласној табли истакнут план и остављено је време за пријаву запослених за учешће у писњу и реализацији пројекта. Формиран је тим за писање пројеката који броји 10 чланова. Од тих 10 чланова, одабрано је шест чланова који ће директно реализовати пројекат кроз путовање у иностранство и примену што се тамо види и научи. Одабрани чланови су прошли додатне обуке у организацији Фондације Темпус-Еразмус+.