ПОТРЕБЕ, ПЛАНОВИ И ЦИЉЕВИ

        Саставни део Школског развојног плана је рад пројектног тима и развој компетенција запослених кроз преношење стечених искустава путем обука и одржавањем угледних активности. Унапређивање личног професионалног развоја наставника и њихових компетенција кроз преношење искустава стечених у партнерској школи. Уврстићемо одређени број часова пројектне наставе у Школски развојни план, Годишњи план рада школе и оперативне планове рада као нову методу у настави за увођење тематске наставе. Обележаваћемо важне датуме у школи путем пројектне методе: Европски дан језика, Међународни дан толеранције, Дан борбе против насиља, Међународни дан деце, Дан људских права, Дани европске баштине. Циљ нам је да настава буде утемељена на пројектној методи ради развоја критичког мишљења код ученика и мотивисање ученика на самостални истраживачки рад, примену функционалног знања и доживотно учење.

planovipotrebeciljevi

    Тежимо да у првом циклусу образовања, ученицима побудимо интересовања и омогућимо да сопственим ангажовањем осете чари откривања и сазнања, како би што пре схватили да је учење процес који треба да траје цео живот; тежимо да ученицима приближимо вредности знања, као једног од основних извора напретка и развоја. Наша школа тежи осавремењивању наставе са посебним освртом на пројекат као методу учења. Циљ нам је побољшање нивоа функционалног знања ученика што је и саставни део Школског развојног плана који се темељи на циљевима Европског развојног плана (област вредновања Настава и учење и Ресурси): подстицање ученика за коришћење различитих начина за решавање проблема, укључивање ученика у израду пројеката, обучавање ученика за тимски рад и подстицање ученика да постављају себи циљеве у учењу и да ефикасно користе изворе знања, повезујући научено.
        Пројектна настава је слабије заступљена у наставној пракси, недостаје као планирана, систематична и континуирана метода коју наставници примењују у свом раду. Користи се спорадично и знања о пројекту као методу учења су углавном теоретска. Желимо да уведемо пројектну наставу у нашу школу зато што сматрамо да ће наставници тако унапредити наставу, побољшати личне кључне вештине, остварити тимски рад, стећи бољи општи увид у програме свих наставних области, а уједно учинити наставне садржаје занимљивијим и привлачнијим за ученике. Применом пројектног метода изместили бисмо улогу ученика из позиције објекта и наученим методама омогућили би да сви ученици, сходно способностима, буду активно укључени у процес стицања знања. Циљ нам је да ученици што раније схвате да својим ангажовањем могу допринети настави.