Тима за заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања

Координатор – мастер дипломирани теолог Милош Живановић

Годишњи план рада Тима за заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања у школској 2020/21.год.

Садржај/активности

Динамика

Носиоци активности и сарадници

Усвајање плана рада (предлози за превенцију насиља кроз нове активности у школи) и презентовање измена и допуна у „Правилнику о протоколу поступања у установи“

септембар/

октобар

Координатор и чланови Тима

Упознавање ученика о правилима понашања и васпитним и васпитно-дисциплинским мерама

октобар

Одељењске старешине

-Упознавање родитеља о правилима понашања и васпитним и васпитно-дисциплинским мерама

-Планирање часа одељенског старешине (решавање конфликата без сукоба)

октобар и

класиф. периоди

Одељењске старешине

Обележавање Европског дана против трговине људима (18.окт.)

октобар

Тим и стручно веће верске н. и грађанског в., у сарадњи са Црвеним крстом.

Међународни дан толеранције

новембар

Тања Ђорђевић

Предавање за ученике првог и другог разреда „Безбедно учешће деце у саобраћају”

новембар/ децембар

Град Чачак, Агенција за безбедност у саобраћају и учитељи првог и другог разреда

Предавање за ученике петог разреда „Спречимо вршњачко насиље” у оквиру пројекта „Безбедно детињство”

октобар/

новембар/

јун

Полицијски службеници Полицијске управе у Чачку у сарадњи са Министарством просвете (и у сарадњи са педагошко-психолошком службом)

Међународни дан особа са инвалидитетом,

Организоване посете са СОШО „1.новембар“

децембар

Тим и стручно веће верске н. и грађанског в.

Предавање за ученике петог разреда „У зачараном кругу дроге”

фебруар

Полицијски службеници Полицијске управе у Чачку у сарадњи са Министарством просвете (и у сарадњи са педагошко-психолошком службом)

Анализа стања у школи и увид у присутност насиља у школи и сагледавање облика насиља;       Праћење реализације активности у току првог пол., у складу са програмом превенције и интервенције;                            Припрема ивештаја о раду Тима на крају првог полугодишта;

јануар

Директор,
педагог,

Тим.

Фестивал школског позоришта ''Драма у школи''

март

Координатор Тима вероучитељ Милош Живановић у сарадњи са наставницима

-Сарадња са Вршњачким тимом, Ђачким парламентом и Ђачком задругом , реализација пројекта заштите уч.од насиља.

март

Дечији савез, Ђачки парламент, Вршњачки Тим

Предавање за ученике првог разреда у организацији агенције за безбедност у саобраћају ''Пажљивко 1,2,3''

април

Агенција за безбедност у саобраћају у сарадњи са Министарством просвете

Анализа и усвајање извештаја о раду Тима за завршену школску годину;                               Анализа рада Тима, и договор о активностима за наредни месец;                                                       Израда годишњег извештаја рада Тима за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања;

јун

директор
педагог
координатор и чланови Тима за заштиту ученика

Циљ Тима за школску 2020/2021. годину јесте апсолутно спуштање лествице насиља на нула (0%) процената.
Тим сматра да је најпотребнија сарадња на релацији школа-родитељи. Уколико тим приступи ђацима а не оствари сарадњу са ђачким родитељима цео посао Тима је доведен у питање. Потребно је остварити најтешњу сарадњу са учитељима, одељењским старешинама и колегама кроз чије предмете ђаци са проблемима у понашању могу да се ресоцијализују. Овим мислимо на укључивање ђака у спортске секције, информатичке, ликовне и слично. Један од задатака Тима мора бити утицање на свест разредних старешина који би требало благовремено да пријављују случајеве и евидентирају их код Тима. Тим би обавезно требало контактирати у 2. и 3. степену насиља, осим ако се разредне старешине не обрате Тиму и у оквиру кршења 1. степена.
Сматрамо да је потребно да се кроз низ радионица које ћемо организовати пробуди социјална и друштвена свест ђака. Односно, да ђаци и сами препознају потенцијалне проблеме и својим понашањем и укључивањем наставника спрече инцидент пре његовог самог дешавања. Односно, става смо да је боља превентива него постинцидента реакција.
Дакле, основни и примарни циљеви за наредну школску годину су следећи:
- свести насиље на нулу;
- пробудити свест ђака кроз радионице и укључивање у јавни живот школе;
- сарадња са разредним старешинама, наставницима, учитељима и родитељима;
- превентива испред постинцидентног делања;
- организовање предавања и радионица;
- Примена Правилника о друшштвено корисном раду као и процедура у случајевима дискриминација и насиља ;
- сарадња са Управом школе и педагошко-психолошком службом;
- утицање на најмлађе ђаке и интензиван рад који би их спремио за старије разреде и пробудио им свест о насиљу као о лошем начину понашања.
- посебну пажњу Тим планира да обрати на електронско насиље пошто је у прошлој школској години највише случајева забележено управо због злоупотребе друштвених мрежа, интернета, телефона...
- Тим ће се старати да се председници одељењских заједница интезивније укључе у рад Тима;
- Формирање кутија за убацивање анонимних писама која се тичу скретања пажње на одређене ученике;
- Одређивање „Клупа другарства“ где би се састајали ученици и у контролисаним условима се трудили да вербално дођу до разрешења сукоба и измирења...