РАДОСТ УЧЕЊА

Нови пројекат у оквиру Ерасмуса, у коме наша школа учествује, носи назив „Радост учења“.

САЖЕТАК ПРОЈЕКТА:

Након ближег упознавања са пројектном наставом, суочили смо се са недовољном едукацијом наставника о примени индивидуализације и мањкавостима у формативном оцењивању у свакодневном раду. После екстерне евалуације, дошло се до закључка да је највећи део сугестија био везан углавном за побољшање формативног оцењивања.
Школским развојним планом предвиђено је побољшање ове области. Потреба је да се наставници оснаже за препознавање индивидуалних потреба сваког ученика и у складу са тим их и оцењују. Мобилност наставника би омогућила посматрање активности у партнерској школи, прихватање модела и метода индивидуализације, а преузете моделе бисмо адаптирали и применили у нашим условима.
Искуства са мобилности (увид у планове рада, дневнике рада, педагошке свеске и посматрање конкретних активности) би обогатила наш школски живот. Побољшали бисмо тимски рад, примарну мотивацију ученика и отвореност и сарадљивост школе са школама из региона, тежећи европским стандардима који се тичу образовања. Индивидуализација је у зачетку у нашој средини. Настава је углавном окренута према ученику са просечним способностима. Иако постоји стална тежња да се ова слабост превазиђе увођењем индивидуалних образовних планова, (како са надареном децом, тако и са ученицима смањених потенцијала), немамо довољно искуства у раду.
Посебно нас фасцинира у партнерској школи организован рад са децом са посебним потребама и желели бисмо да видимо њихове начине интеграције у редовну наставу. Индивидуализација нам је значајна и због приступа сваком ученику посебно у вештини поделе задатака сваком ученику приликом реализације индивидуалних, одељењских и школских пројеката. Сматрамо да би правилна примена индивидуализације појачала примарну мотивацију за учење код ученика, припадност школи и лакши терет свакодневних обавеза. Све наведено довело би до јачања примарне мотивације, учење ради учења, а не ради оцене, и до коначног циља да се деца радују школи.
Увидом у национални курикулум Републике Хрватске схватили смо да су нам полазне основе сличне у погледу систематизације радних места и наставних предмета, па сматрамо да ће једна од добити бити поглед у свеобухватно кретање српского бразовања у будућности. Без обзира на сличне предмете, наставне области су знатно другачије, а имајући у виду да је Хрватска део Европске уније, сматрамо да дуже времена примењују европске стандарде који се тичу образовања.
Добит од превазилажења културолошких, историјских и националних предрасуда ће значити да је образовање изнад свега.

ЦИЉЕВИ ПРОЈЕКТА:

- Јачање компетенција наставника у области педагогије и дидактике са посебним освртом на примарну мотивацију и индивидуализацију;
- Развијање припадности школи ученика и наставника;
- Успостављање регионалне сарадње;
- Отворенији приступ у размени искустава уз превазилажење предрасуда;

УЧЕСНИЦИ МОБИЛНОСТИ/КОМПЕТЕНЦИЈЕ:

- Радован Васојевић, професор енглеског језика,
- Драгана Радмилац, педагог,
- Светлана Опарница, учитељица,
- Младен Капларевић, професор математике,
- Лела Симеуновић, професор техничког и информатичког образовања,
- Биљана Лукић, педагошки саветник, учитељица, библиотекар.