Савет родитеља

Чланови  савета родитеља по одељењима

Име и презиме

Представник одељења

Радоје Секулић

I-1

Валерија Тоскић

I-2

Душица Џамбасовић

I-3

Дејан Баралић

I-4

Марија Матовић

I-5

Марија Бошковић

I-6

Дејан Јеверица

II-1

Тања Недељковић

II-2

Милкица Трнавац Петровић

II-3

Петар Пантелић

II-4

Јелена Ружичић

II-5

Александра Микаћ

II-6

Славица Зечевић 

III-1

Милка Савић

III-2

Светлана Недељковић

III-3

Сања Дамљановић

III-4

Ана Лукић

III-5

Душанка Живолић

III-6

Горан Давидовић

IV-1

Сузана Раденковић

IV-2

Бранка Поповић

IV-3

Данијела Ракићевић

IV-4

Тања Мартаћ

IV-5

Кристина Максимовић

IV-6

Марко Савић

V-1

Иван Лазовић

V-2

Биљана Мајсторовић

V-3

Јелена Бојић

V-4

Љиљана Јованчевић

V-5

Слађана Луковић

V-6

Урош Лазовић

VI-1

Катарина Митић

VI-2

Велибор Вујашевић

VI-3

Марина Добричић

VI-4

Снежана Марић

VI-5

Снежана Рајић

VI-6

Маријана Драшковић

VII-1

Магдалена Милошевић

VII-2

Никола Давидовић

VII-3

Снежана Милановић

VII-4

Ранка Сузић

VII-5

Марина Златић

VII-6

Александар  Винић

VIII-1

Ивана  Костић

VIII-2

Горан Гојковић

VIII-3

Александар Радојевић

VIII-4

Перица Луковић

VIII-5

Владимир Димитријевић

VIII-6

Велимир Швабић

VIII-7

Годишњи план рада Савета родитеља

Време реализације

Активности/теме

Начин реализације

Носиоци реализације

Септембар

- Конституисање Савета родитеља школе од представника сваког одељења

- Разматрање и усвајање  Годишњег плана рада Савета

- упознавање са деловима Годишњег плана рада  школе за школску 2017/2018. годину, предлагање измена и допуна постојећег плана рада

- Упознавање са Правилником о безбедности ученика у школи и активностима које су планиране за нову школску годину

- предлог дестинација и термина излета, екскурзија, студијских путовања и наставе у природи у школској 2017/2018. години

- избор представника Савета за тим који ће се бавити реализацијом одлуке за ношење школске одеће

- избор представника Савета за тимове који предвиђају у свом саставу чланове СР

- упознавање са изменама и допунама правилника о наставним плановима и програмима

- одређивање висине ђачког динара, наменских средстава за школске потребе

- извештај

- договор, дискусија

- извештај, дискусија

- извештај, дискусија

- извештај

- извештај, дискусија

- договор

Председник Савета родитеља, секретар,

директор,

чланови,

педагог,

психолог

Фебруар

- Упознавање родитеља са успехом и владањем ученика на крају првог полугодишта

- изношење предлога мера за унапређивање образовно-васпитног рада

- извештај о културним, хуманитарним и другим активностима на нивоу школе

- Доношење одлуке о набавци уџбеника за наредну школску годину на одложено плаћање

- Извештај о сарадњи са другим школама и институцијама на крају првог полугодишта

- извештај, дискусија

- договор, анализа

- дискусија, договор

- договор

Председник,

директор,

чланови и

наставници, педагог,

психолог

Април

- Извештај  у реализацији програма професионалне оријентације ученика

- Извештај са реализованe наставе у природи у школској 2017/2018. години

- Вредновање рада школе

- Избор чланова Савета задужених за израду предлога маршрута за екскурзије и наставу у природи за школску 2018/2019. годину

- Избор родитеља за дежурство на завршном  испиту

- анализа

- анкета, анализа

- подела задужења

Председник,

Директор,

чланови и

задужени

наставници

педагог,

психолог

Јун

- Упознавање родитеља са успехом и владањем ученика на крају другог полугодишта

- Успех ученика на такмичењима

- Извештај са реализованих екскурзија у школској 2017/2018. години

- Утврђивање маршрута за екскурзије и наставу у природи за школску 2018/2019. годину

- Предлог Плана рада Савета у школској 2018/2019. години

- Извештај о реализацији учешћа родитеља у опремању школе и школског дворишта

- избор координатора за писање извештаја о раду Савета родитеља

- извештај, дискусија

- извештај

- извештај, дискусија

- договор, дискусија

- договор

- извештај, дискусија

Председник,

Директор,

чланови и

задужени

наставници

педагог,

психолог

* Начини праћења реализације: извештаји, записници непосредан увид, инспекцијски прегледи, а носиоци праћења су: председник, чланови, секретар и директор

Представници Савета родитеља у тимовима

Члан Савета

Улога

Ивана Костић 7/2

Председник Савета родитеља

Ранка Сузић 7/7

Заменик Савета родитеља

Снежана Рајић 6/6; Марко Савић 5/1

Тим за заштиту ученика од насиља

Ранка Сузић 7/7

Тим за школско развојно планирање

Данијела Ракићевић 4/4

Тим за самовредновање школе

Владимир Димитријевић 8/6

Тим за унапређење рада ђачке кухиње