Савет родитеља

Годишњи план рада Савета родитеља

Време реализације

Активности/теме

Начин реализације

Носиоци реализације

Септембар

- Конституисање Савета родитеља школе од представника сваког одељења

- Разматрање и усвајање  Извештаја о раду школе за школску 2020/2021.годину

- Разматрање и усвајање  Годишњег плана рада Савета

- упознавање са деловима Годишњег плана рада  школе за школску 2021/2022. годину, предлагање измена и допуна постојећег плана рада

- избор дестинација и термина излета, екскурзија, студијских путовања и наставе у природи у школској 2021/2022. години

- избор представника Савета за тимове који предвиђају у свом саставу чланове СР

- избор представника Савета за Локални Савет родитеља

- одређивање висине ђачког динара

- избор осигуравајуће куће за осигурање ученика

- извештај

- договор, дискусија

- извештај, дискусија

- извештај, дискусија

- извештај

- извештај, дискусија

- договор

Председник Савета родитеља, секретар,

директор,

чланови,

педагог,

психолог

Фебруар

- Упознавање родитеља са успехом и владањем ученика на крају првог полугодишта

- изношење предлога мера за унапређивање образовно-васпитног рада

- извештај о културним, хуманитарним и другим активностима на нивоу школе

- Доношење одлуке о набавци уџбеника за наредну школску годину на одложено плаћање

- извештај, дискусија

- договор, анализа

- дискусија, договор

Председник,

директор,

чланови и

наставници, педагог,

психолог

Април

- Извештај  у реализацији програма професионалне оријентације ученика

- Извештај са реализованeнаставе у природи у школској 2021/2022. години

- Вредновање рада школе

- Избор чланова Савета задужених за израду предлога маршрута за екскурзије и наставу у природи за школску 2022/2023. годину

- Избор родитеља за дежурство на завршном  испиту

- анализа

- анкета, анализа

- подела задужења

Председник,

Директор,

чланови и

задужени

наставници

педагог,

психолог

Јун

- Упознавање родитеља са успехом и владањем ученика на крају другог полугодишта

- Успех ученика на такмичењима

- Извештај са реализованих екскурзија у школској 2021/2022. години

- Утврђивање маршрута за екскурзије и наставу у природи за школску 2022/2023. годину

- Предлог Плана рада Савета у школској 2022/2023. години

- извештај, дискусија

- извештај

- извештај, дискусија

- договор, дискусија

Председник,

Директор,

чланови и

задужени

наставници

педагог,

психолог

* Начини праћења реализације: извештаји, записници непосредан увид, инспекцијски прегледи, а носиоци праћења су: председник, чланови, секретар и директор

 Чланови  савета родитеља по одељењима

Име и презиме

одељење

Нада Стојановић

I-1

Горица Јоцовић

I-2

Александар Јовановић

I-3

Снежана Рајић

I-4

Бобан Шиљковић

I-5

Јелена Ћусловић

I -6

Марија Крњaић

II-1

Ирина Петровић

II-2

Александра Фатић

II-3

Снежана Куjунџић

II-4

Катарина Терзић

II-5

Марија Микић

III-1

Дејан Мићовић

III-2

Милена Деспинић

III-3

Сања Дамљановић

III-4

Душица Рајичић

III-5

Горан Давидовић

IV-1

Саша Опарница

IV-2

Вујана Лазовић

IV-3

Драгана Тороман

IV-4

Иван Рајић

IV-5

Светлана Пртењак Миленковић

IV-6

Јелена Јовановић

V-1

Јелена Трнавац

V-2

Никола Бубања

V-3

Весна Станишић

V-4

Мира Драмићанин

V-5

Јелена Кукић

V-6

Биљана Ирижанин

VI-1

Татјана Вујовић

VI-2

Милкица Трнавац Петровић

VI-3

Катарина Алексић

VI-4

Славица Живковић

VI-5

Мира Пртењак

VI-6

Тања Поповић

VII-1

Жана Николић

VII-2

Марија Ђалетић

VII-3

Милица Костић

VII-4

Дејан Чвркић

VII-5

Ана Лукић

VII-6

Катарина Мајсторовић

VIII-1

Маријана Филиповић

VIII-2

Тања Медић

VIII-3

Владимир Димитријевић

VIII-4

Данијела Ракићевић

VIII-5

Мирослав Максимовић

VIII-6

Представници Савета родитеља у тимовима

Члан Савета

Улога

Мирослав Максимовић и Нада Стојановић

Тим за заштиту  од насиља

Татјана Вујовић

Тим за школско развојно планирање

Светлана Пртењак Миленковић

Тим за самовредновање школе

Марија Крњајић

Тим за унапређење рада ђачке кухиње