Савет родитеља

 

Чланови  савета родитеља по одељењима

Име и презиме

Представник одељења

Горан Давидовић

I-1

Саша Опарница

I-2

Јулија   Наумовић

I-3

Драгана Терзић

I-4

Иван Рајић

I-5

Светлана Пртењак Миленковић

I-6

Радоје Секулић

II-1

Валерија Тоскић

II-2

Јелена Трнавац

II-3

Небојша Ницовић

II-4

Ивана Которчевић

II-5

Марија Бошковић

II-6

Дејан Јеверица

III-1

Тања Недељковић

III-2

Милица Трнавац- Петровић

III-3

Бобан Полуга

III-4

Јелена Ружичић

III-5

Мира Пртењак

III-6

Зечевић Славица

IV-1

Вујана  Лазавић

IV-2

Светлана Недељковић

IV-3

Сања Дамњановић

IV-4

Ана Лукић

IV-5

Душанка  Живковић

IV-6

Катарина Мајсторовић

V-1

Маријана Филиповић

V-2

Марија Кићановић

V-3

Владимир Димитријевић

V-4

Данијела Ракићевић

V-5

Тања Мартаћ

V-6

Марко Савић

VI-1

Милош Нешовановић

VI-2

Биљана Мајсторовић

VI-3

Јелена Бојић

VI-4

Љиљана Јованчевић

VI-5

Слађана Луковић

VI-6

Јелена Стојановић

VII-1

Катарина Матић

VII-2

Зоран Секулић

VII-3

Марија Михаиловић

VII-4

Снежана Марић

VII-5

Снежана Рајић

VII-6

Маријана Драшковић

VIII-1

Магдалена Милошевић

VIII-2

Јасмина Илић

VIII-3

Снежана Милановић

VIII-4

Ранка Сузић

VIII-5

Јасмина Пашајлић

VIII-6

 Годишњи план рада Савета родитеља

Време реализације

Активности/теме

Начин реализације

Носиоци реализације

Септембар

- Конституисање Савета родитеља школе од представника сваког одељења

- Разматрање и усвајање  Годишњег плана рада Савета

- упознавање са деловима Годишњег плана рада  школе за школску 2018/2019. годину, предлагање измена и допуна постојећег плана рада

- Упознавање са Правилником о безбедности ученика у школи и активностима које су планиране за нову школску годину

- предлог дестинација и термина излета, екскурзија, студијских путовања и наставе у природи у школској 2018/2019. години

- избор представника Савета за тим који ће се бавити реализацијом одлуке за ношење школске одеће

- избор представника Савета за тимове који предвиђају у свом саставу чланове СР

- упознавање са изменама и допунама правилника о наставним плановима и програмима

- одређивање висине ђачког динара, наменских средстава за школске потребе

- извештај

 

- договор, дискусија

- извештај, дискусија

- извештај, дискусија

- извештај

 

 

- извештај, дискусија

- договор

Председник Савета родитеља, секретар,

директор,

чланови,

педагог,

психолог

Фебруар

- Упознавање родитеља са успехом и владањем ученика на крају првог полугодишта

- изношење предлога мера за унапређивање образовно-васпитног рада

- упознавање са Правилником о друштвено корисном раду ученика

- извештај о културним, хуманитарним и другим активностима на нивоу школе

- Доношење одлуке о набавци уџбеника за наредну школску годину на одложено плаћање

- Извештај о сарадњи са другим школама и институцијама на крају првог полугодишта

- извештај, дискусија

 

 

- договор, анализа

 

- дискусија, договор

- договор

Председник,

директор,

чланови и

наставници, педагог,

психолог

Април

- Извештај  у реализацији програма професионалне оријентације ученика

- Извештај са реализованe наставе у природи у школској 2018/2019. години

- Вредновање рада школе

- Избор чланова Савета задужених за израду предлога маршрута за екскурзије и наставу у природи за школску 2019/2020. годину

- Избор родитеља за дежурство на завршном  испиту

- анализа

- анкета, анализа

 

- подела задужења

Председник,

Директор,

чланови и

задужени

наставници

педагог,

психолог

Јун

- Упознавање родитеља са успехом и владањем ученика на крају другог полугодишта

- Успех ученика на такмичењима

- Извештај са реализованих екскурзија у школској 2018/2019. години

- Утврђивање маршрута за екскурзије и наставу у природи за школску 2019/2020. годину

- Предлог Плана рада Савета у школској 2019/2020. години

- Извештај о реализацији учешћа родитеља у опремању школе и школског дворишта

- избор координатора за писање извештаја о раду Савета родитеља

- извештај, дискусија

- извештај

- извештај, дискусија

 

- договор, дискусија

 

- договор

 

- извештај, дискусија

Председник,

Директор,

чланови и

задужени

наставници

педагог,

психолог

* Начини праћења реализације: извештаји, записници непосредан увид, инспекцијски прегледи, а носиоци праћења су: председник, чланови, секретар и директор

 Представници Савета родитеља у тимовима

Члан Савета

Улога

Ранка Сузић

Председник Савета родитеља

Снежана Марић

Заменик Савета родитеља

 Ранка Сузић и Иван Рајић

Тим за заштиту  од насиља

Драгана Терзић

Тим за школско развојно планирање

Светлана Пртењак Миленковић

Тим за самовредновање школе

Јелена  Стојановић

Тим за унапређење рада ђачке кухиње