Вршњачки тим 

Координатори: Душко Селаковић и Јана Митровић
Годишњи план рада

Активност

Учесници

Време

Упознавање са планом рада

Упознавање са циљевима и задацима рада

Тима за заштиту ученика од насиља

Чланови

Вршњачког

тима

септембар

Избор идеја и акција превентивног деловања

Доношење одељењских правила

Чланови Вршњачког

тима

октобар

Одредити кутак посвећен теми ненасиља

Креирање сандучета поверења

Савети и препоруке за решавање сукоба и начини реаговања на насиље

Чланови Вршњачког

тима

новембар

Креирање паноа на тему толеранције и лепих порука

Чланови

Вршњачког

тима

децембар

Информације путем разгласа

Кампања против насилништва

Чланови

Вршњачког

тима

фебруар

Квизови

Реализација анкете о насилништву и узроцима

Чланови

Вршњачког

тима

март

Реализација одељењских заједница са темом толеранције, уважавања, прихватања других

Чланови

Вршњачког

тима

април

Припреме прилога за школски лист

Чланови

Вршњачког

тима

мај