Вршњачки тим 

Годишњи план рада Вршњачког тима, координатори: Душко Селаковић и Драгана Радмилац
Plan vrs tima

Чланови Вршњачког тима
Clanovi vrs tima

ВРШЊАЧКИ ТИМ - ЕДУКАТОРИ

Вршњачки тим едукатора чине ученици 7. и 8. разреда. Чланови Вршњачког тима су ученици који воле тимски рад, комуникативни су, креативни , успешно решавају конфликтне ситуације, не испољавају насилно понашање, толерантни су, стварају позитивну атмосферу у одељењима. Активности тима усмерене су на пружање помоћи у заштити од насиља и промоцији ненасилне комуникације, посебно на разбијање предрасуда и стереотипа.

Програм има за циљ да учесници:

-  стекну вештине и знања која ће им помоћи да организују школске акције усмерене на промоцију друштвених вредно сти (сарадње, међусобне подршке...) и смањење насиља у школи, буду о снажени да у ”кризним ситуацијама” у погледу насиља, мотивишу о стале ђаке да се укључе у спречавање насиља.

План је одржати неколико радионица у оквиру превенције насиља. Радионице треба да буду организоване на часовима одељењских заједница или на часовима грађанског васпитања и верске наставе. Одељења у којима ће се држати радионице изабраће се по учест ало сти јављања насиља, а најбољи начин да се ученицима покаж е како да реагују у таквим ситуацијама јесу решавање реалних проблема кроз радионице уз помоћ вршњака – вршњачких едукатора.